Názov projektu:
„A jó képzés támogatása a konkurencia-képesség alapfeltétele a határ nélküli munkapiacon"
„Podpora dobrého vzdelávania - základný predpoklad konkurencieschopnosti na pracovnom trhu bez hraníc"

so skráteným názvom
„A jó képzés a határ nélküli gyakorlatban"/„Dobré vzdelávanie pre prax bez hraníc"

realizovaného v rámci
Programu cezhraničnej spolupráce
Maďarská republika - Slovenská republika
2007 - 2013

Magyarország - Szlovákia
Határon Átnyúló Együttműködési Program
2007 - 2013

Hlavný cieľ projektu:
Vytvorenie pridanej hodnoty v zlepšovaní sociálno-ekonomického prostredia prihraničného regiónu a posilnenie konkurencieschopnosti ľudských zdrojov vo väzbe na vzdelávanie.

Partneri projektu:
Občianske združenie
Slovensko-Maďarské hospodárske fórum
a
INNOVITAS Kutatás-fejlesztési és Innovációs Közhasznú Nonprofit Kft.

Aktivity projektu:
Aktivita 1
Monitoring potrieb trhu práce a vzdelávacieho prostredia v oprávnenom území Prieskum trhu práce, výber vzdelávacich inštitúcii a 50 firiem na oprávnenom území HU/SK.

Aktivita 2
Slovensko-maďarské dni moderného vzdelávania-Work-shopy/tvorivé dielne, výmena skúseností zo zavádzania progresívnych foriem vzdelávania - prezentácie príkladov dobrej vzdelávacej praxe,v priamom priestorovom a časovom vzťahu k prezentácii prác prebehne work-shop pedagógov, v rámci ktorého pedagógovia prezentujúceho vzdelávacieho subjektu predstavia vzdelávacie postupy,vysvetlia ich dopad na kvalitu ľudských zdrojov a ich uplatnenie sa v reálnej praxi.

Aktivita 3
Maďarsko-slovenské dni moderného vzdelávania-Vypracovanie zamerania potrieb trhu práce so zapojením maďarských podnikov.Zorganizovanie 1 šesťdňového seriálu seminárov pre lepšie spoznanie oblasti prírodných a technických vied.

Aktivita 4
Tréningy komunikačných zručností v prostredí reálneho trhu - Slovensko Nácvik komunikačných a marketingových zručností študentov škôl zúčastnených na projekte na výstave.

Aktivita 5
Tréningy komunikačných zručností v prostredí reálneho trhu - Maďarsko Nácvik komunikačných a marketingových zručností študentov škôl zúčastnených na projekte na výstave v regióne.Študenti prezentujú pred verejnosťou, čím nadobúdajú zručnosti v presadení sa na na pracovnom trhu.

Aktivita 6
Interaktívny internetový informačný systém-Vytvorenie interaktívnej webovej stránky slúţiacej aktívnemu informovaniu z prostredia moderného vzdelávania.

Aktivita 7
Balíček printových a digitálnych materiálov pod spoločným názvom "Učme sa moderne a zaujímavo"-predstavuje súhrn zaujímavých vzdelávacích postupov, modelov a metód realizovaný samostatnými publikáciami v primeranom rozsahu s digitálnou verziou.