Ciele združenia

Ciele

 • Podpora mikro, malého a stredného podnikania
 • Podpora zvyšovania kvality vzdelávania a odbornej prípravy pre výkon hospodárskych činností
 • Podpora kultúrnych aktivít a ustanovizní súvisiacich s výkonom hospodárskych činností

Formy napĺňania cieľov

A/

 • pomoc a participácia na projektoch podpory cezhraničnej podnikateľskej komunikácie
 • organizovanie a spoluúčasť na komunikačných mostoch medzi profesijnými združeniami, podnikateľskými združeniami a inými verejno-právnymi inštitúciami a podnikateľskými subjektmi
 • organizovanie a spoluúčasť na organizovaní podporných podujatí cezhraničnej podnikateľskej komunikácie (konferencie, workshopy, výstavy a veľtrhy)
 • publikačná činnosť zameraná na problematiku mikro, malého a stredného podnikania v regióne

B/

 • tvorba a spoluúčasť na tvorbe progresívnych vzdelávacích programov pre skvalitnenie mikro, malého a stredného podnikania
 • organizovanie vzdelávacích a výmenných vzdelávacích aktivít v prospech odbornej prípravy pre potreby podnikania v regióne
 • participácia na projektoch zameraných na vzdelávanie a odbornú prípravu
 • publikačná činnosť zameraná na problematiku vzdelávania

C/

 • participácia na projektoch podpory kultúrnych aktivít a kultúrnych inštitúcií v slovensko - maďarskom prihraničí, ktoré súvisia s výkonom hospodárskych činností, najmä s rozvojom cestovného ruchu
 • organizovanie a spoluúčasť na organizovaní podporných podujatí pre rozvoj kultúrnych ustanovizní a kultúrnych aktivít (konferencie, workshopy, výstavy a veľtrhy)
 • publikačná činnosť zameraná na problematiku kultúry ako fenoménu cestovného ruchu

Spolupráca s inými občianskymi združeniami rovnakého, alebo podobného zamerania